School Aademic

Ms. Jantima Kittichaisupap

Thai Dance Teacher


ชื่อนางสาวจันทิมา​ กิตติชัยสุภาพ​ เคยเปลี่ยนชื่อจากนางสาวการะเกด​ กิตติชัยสุภาพ การศึกษา​: ​เรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1​ ถึงนาฏศิลป์ชั้นสูง​ หรือเทียบเท่าอนุปริญญา​ และจบปริญญาตรีสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา​ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​
ประวัติการทำงาน​

  1. ครูนาฏศิลป์​ไทย​ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ​ ณ​ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี​
  3. ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต​ ตำแหน่งครูนาฏศิลป>